ZUŠ Melodie

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Škola ZUŠ Melodie, s. r. o. je správcem Vašich osobních údajů.

Pro naši činnost - poskytování vzdělávání potřebujeme pracovat s některými údaji o žácích a zákonných zástupcích. Údaje potřebujeme uchovávat a dále s nimi nakládat při plnění povinností, které nám stanoví zákon (například při hodnocení žáků, nebo naplňování jejich vzdělávacích potřeb), popřípadě v souladu s oprávněným zájmem školy (například při prezentaci školy).

Škola dále uchovává a využívá údaje o svých zaměstnancích, dodavatelích a dalších osobách, s nimiž přichází do styku.

Údaje o těchto lidech - osobní údaje - zpracováváme v souladu s právem Evropské unie, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a s tuzemskými předpisy, zejména zákonem o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.).

Jaké údaje zpracováváme?

Školní matrika

Osobní údaje žáků zpracovává škola v dokumentaci školy upravené školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb.).
Podle zákona potřebuje škola vést ve školní matrice tyto údaje:

  • Identifikační údaje žáka a zákonných zástupců, kontaktní údaje zákonných zástupců.
  • Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka (prospěchu).
  • Údaje o speciálních vzdělávacích potřebách, zdravotních omezeních, alergiích.

Další evidence

Další údaje vedeme v těchto evidencích:

  • Třídní kniha - zde jsou zejména údaje o docházce žáka. Ukládá nám je vést školský zákon.
  • Spisová služba - zde uchováváme údaje ze správního řízení - zejména z přijímacího řízení (zápisu), tedy údaje, které jste nám poskytli v přihlášce ke vzdělávání. Ukládá nám je vést správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) a zákon o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb.)
  • Personální dokumentace, mzdové účetnictví. Vedeme je pro účely plnění pracovněprávních smluv, popřípadě podle zákonů v pracovněprávní oblasti.
  • Účetnictví. Ukládá nám je vést zákon o účetnictví.
  • Dokumentace ze vztahů s dodavateli. Údaje vedeme za účelem plnění smluv, které škola uzavírá v soukromoprávních vztazích.

Internetové stránky

Škola také publikuje informace na svých internetových stránkách: Zde zveřejňujeme například reportáže ze školních akcí, včetně fotografií, výsledky školních soutěží, informace o reprezentaci školy našimi žáky a údaje o pedagogickém sboru. Děláme tak v souladu s oprávněným zájmem na prezentaci školy a v rámci zpravodajské licence upravené zákonem o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.)

Další informace o zpracování osobních údajů

Vaše údaje, které škola potřebuje pro plnění povinnosti vyplívající ze zákona, dále pro plnění smlouvy a pro naplňování oprávněného zájmu, zpracovává v souladu s GDPR bez vašeho souhlasu.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Neprovádíme ani profilování subjektů údajů.

Jak dlouho údaje uchováváme?

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Řídí se tím, jak dlouho údaje potřebujeme mít k dispozici pro poskytování vzdělávání žákovi, nebo třeba pro Českou školní inspekci, nebo například pro účely důchodového pojištění zaměstnanců.

Dobu uchování údajů stanovuje platný spisový a skartační řád školy, vydaný v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb.). Po uplynutí tzv. skartační lhůty údaje buď zlikvidujeme, nebo předáváme do archivu.

Komu údaje předáváme?

Škola předává jednou ročně údaje ze školní matriky Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Některé údaje předává škola i dalším subjektům v souladu s oprávněným zájmem žáka a školy, například organizátorům školních akcí, zájezdů, soutěží. Údaje jsou předávány vždy jen v rozsahu nezbytném pro naplnění konkrétního účelu (třeba konání školní akce).

Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k údajům, které o vás škola zpracovává. To znamená, že na vaši žádost je škola povinna vám poskytnout informaci, zda o vás zpracovává osobní údaje, o jaké údaje se jedná a případně poskytnout i samotné zpracovávané údaje.

Zjistíte-li, že údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění. (Zároveň v souladu se školským zákonem máte i povinnost poskytovat škole pravdivé a přesné informace a případně je aktualizovat.)

Zjistíte-li, že údaje, které o vás vedeme, již vést nemáme, můžete požadovat jejich výmaz, popřípadě omezení zpracování.

Máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které zpracovává škola ve svém oprávněném zájmu (například při prezentaci školy). Pokud máte za to, že váš zájem vyplývající z vaší osobní situace převažuje nad zájmem školy na zpracování údajů, škola na základě vaší námitky nebude údaje zpracovávat (například je odstraní z webových stránek), ledaže by zájem školy převažoval.

Vaše cesta k uplatnění práv

Správcem osobních údajů je ZUŠ Melodie, s. r. o., zastoupená ředitelkou školy. Můžete se na ni obracet při uplatňování vašich práv a s dalšími žádostmi a podněty týkajícími se zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje:
Vlasta Jahelková
603 555 688
vlasta.jahelkova@seznam.cz

Máte také právo podat stížnost k dozorovému úřadu.
Tím je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

omluvit zaka
SÍDLO ŠKOLY
horice
POBOČKY
bila tremesna lazne belohrad miletin nechanice nova paka ostromer pecka

Sídlo školy:
Komenského 334, 508 01 Hořice

Tel./fax:
493 623 710

kontakty vedení školy:
tel.: 603 555 688
e-mail: vlasta.jahelkova@seznam.cz

kontakty kancelář:
tel.: 731 460 103
e-mail: zusmelodie.jahelkova@tiscali.cz

Skype:
zus.melodie

Datová schránka:
3zztds4

ČÚ.: 1161273389/0800

IČO: 25265849


facebook

SOUKROMÁ ZUŠ MELODIE ZÍSKALA OCENĚNÍ „VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY“