ZUŠ Melodie

OBORY

HUDEBNÍ OBOR

Vyučujeme na nástroje:
 • klavír
 • elektronické klávesy
 • zobcová flétna (sopránová, altová, tenorová)
 • příčná flétna
 • bicí
 • trubka
 • kytara (klasická, elektrická, basová)
 • housle
 • zpěv (klasický i populární)

Studium se dělí na:

Přípravné studium - přijímáni jsou žáci od 5 let Během jednoletého až dvouletého studia absolvují nejdříve přípravnou hudební výchovu (PHV), kde získají základy z hudební teorie, rytmickou připravenost pro hru na hudební nástroj, procvičují hudební a rytmickou paměť a hravou formou také vlastní představivost k pozdější interpretaci písniček a skladbiček. Během přípravného studia navštěvují i hodiny hry na nástroj, kde pracují zpravidla ve skupince 2 - 4 žáků.

I. stupeň základního studia - individuální práce žáka s učitelem v hodině hry na nástroj a kolektivní vyučování hudební teorie, které je nedílnou součástí hudebního vzdělání tohoto stupně. Výuka hry na nástroj je obohacována o možnost komorní nebo souborové hry, hry z listu, čtyřruční hry nebo doprovodu. Pro žáky pěveckého oddělení komorní zpěv. V hodinách hry na nástroj zpravidla pracují žáci samostatně, kytara, zobcová flétna a elektronické klávesové nástroje ve skupince 2 žáků, tzv. „podvojky“.

Přípravné studium II. stupně - přijímáni jsou žáci, kteří nenavštěvovali I.stupeň základního studia. Tito žáci mohou navštěvovat přípravné studium ke vzdělání v základním studiu II.stupně, které má jeden ročník.

II. stupeň základního studia - navazuje na studium I. stupně a rozvíjí získané dovednosti. Výuka hudební teorie je organizována pouze pro zájemce, kteří se chtějí připravovat ke zkoušce na vyšší typ škol. Vedle hry na první zvolený nástroj má žák možnost studia nástroje příbuzného, a to v rámci studia hlavního předmětu. Více příležitostí se naskýtá pro hru z listu, čtyřruční hru, improvizaci, instrumentální doprovod, doprovod a komorní nebo souborovou hru. Pro žáky pěveckého oddělení sólového zpěvu přináší tento stupeň i více práce s korepetitorem na studiu skladeb.

Pozn.1: U žáků pěveckého oddělení je požadováno osvědčení lékaře-foniatra o způsobilosti žáka ke studiu zvoleného oboru.

Pozn.2: U žáků, kteří navštěvují hru na klarinet, saxofon, trubku a příčnou flétnu je požadováno osvědčení lékaře o způsobilosti žáka ke studiu zvoleného nástroje.


VÝTVARNÝ OBOR

Obor nejen pro děti, které se chtějí připravit na studia na uměleckých školách, aneb "Co si doma nevyzkouším".

 • kresba
 • malba
 • modelování
 • grafika
 • různé výtvarné techniky

Studium se dělí na:

Přípravné studium - Přípravná výtvarná výchova - podporuje každé dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost. Rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti. Všechny aktivity vycházejí z bezprostředního prožívání a vyjadřování světa. Pozorný pohled na svět doplňuje úzký kontakt s výtvarnými materiály a nástroji. Děti si s nimi hrají, zkoušejí jejich vlastnosti a různé způsoby uchopení. Přijímáni jsou žáci od 5 let

Základní studium I. stupně - podporuje plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Studium I. stupně uzavírá závěrečná práce.

Přípravné studium II. stupně - přijímáni jsou žáci, kteří nenavštěvovali I.stupeň základního studia. Tito žáci mohou navštěvovat přípravné studium ke vzdělání v základním studiu II.stupně, které má jeden ročník.

Základní studium II. stupně - reaguje na dospívání žáků a z něho pramenícího porovnávání vlastní identity ve vztahu k okolnímu světu. Cesty k obsahu a formě odrážejí novou schopnost citově se ztotožnit s námětem a současně racionálně uvažovat, s nadhledem experimentovat a argumentovat. Studium II. stupně rovněž uzavírá závěrečná práce.

Pozn.1: Veškerý materiál je v ceně. Žák si nosí pouze přezůvky a zástěrku, případně pití a svačinu.


TANEČNÍ OBOR

Výchovně-vzdělávacím cílem tanečního oboru je všestranný rozvoj pohybových schopností , smyslu pro rytmus a pro vnímání úzkého vztahu hudby a pohybu. Žáci se učí:

 • Základům klasické taneční techniky (správné držení těla, postoj, chůze atd.), což je ovlivní na celý život
 • Lidové i moderní taneční kroky
 • Techniku práce s různým náčiním (míče, obruče, švihadla, závoje , stuhy)
 • Vyjádření nálady a tempa hudby pohybem
  a/ improvizace - vlastní pohybová fantazie
  b/ scénický tanec (nácvik tanečních skladeb dle předem vymyšlené choreografie)
  c/ taneční divadla (zejména u malých dětí) - taneční ztvárnění různých písní (hraje zde roli i text)
 • Akrobacii (kotouly, mosty, svíčky, stojky, přemety atd.

Nedílnou součástí vyučování je nácvik tanečních skladeb na veřejná vystoupení, předtančení na plesech a soutěže. Taneční skladby jsou zařazovány i v rámci koncertů a vystoupení hudebního oboru. Samostatná vystoupení předvádějí žáci v závěrečném tanečním představení, které navštěvují nejen rodiče, přátelé školy, ale převážně žáci a učitelé z mateřských a základních škol.

Přípravné studium - Přípravná taneční výchova - je určena dětem od 5 let a jejím úkolem je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky.

V I. stupni základního studia - žáci absolvují nejprve taneční průpravu, která je zaměřena na správné držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinaci pohybů a na rozvíjení prostorového i hudebního cítění. Současný tanec, lidový tanec a klasická taneční technika je základem taneční techniky a tanečního projevu žáka. Taneční praxe prohlubuje taneční projev žáků, podněcuje jejich tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru.

Přípravné studium II. stupně - přijímáni jsou žáci, kteří nenavštěvovali I.stupeň základního studia. Tito žáci mohou navštěvovat přípravné studium ke vzdělání v základním studiu II.stupně, které má jeden ročník.

Na II. stupni základního studia - se vyučuje současný tanec, lidový tanec, klasický tanec a historický tanec. Podle specializace učitele a zájmu žáků se výuka specializuje na některý z těchto předmětů jako hlavní. Pro všechny žáky II. stupně je určena taneční praxe, která navazuje na vyučovací předměty. Výuka je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev. Pro žáky připravující se ke zkoušce studijních oborů na školách, kde jsou pohybové znalosti požadovány, organizuje škola rozšířenou formu studia.


Přípravná estetická výchova “TROJLÍSTEK”

Studium je určeno pro děti předškolního věku (5-6ti leté), které do ZUŠ dříve nechodily, a trvá jeden školní rok. Pak přestoupí žák do hudebního, tanečního nebo výtvarného oboru. Během školního roku se žáci postupně seznámí se základy všech tří oborů školy pod vedením kvalifikovaných učitelů. Výuka probíhá 1x týdně v tříměsíčních cyklech. To znamená, že 3 měsíce se dítě bude věnovat výtvarnému, 3 měsíce tanečnímu a 3 měsíce hudebnímu oboru. Cílem studia je rozvoj talentových schopností a stanovení další umělecké orientace dítěte. Děti si tak zábavnou formou osvojí základy estetické výchovy. Na závěr každého bloku probíhá ukázková hodina pro rodiče.

omluvit zaka
SÍDLO ŠKOLY
horice
POBOČKY
bila tremesna lazne belohrad miletin nechanice nova paka ostromer pecka

Sídlo Školy:
Komenského 334, 508 01 Hořice

Tel./fax:
493 623 710

kontakty na vedení školy:
tel.: 603 555 688
e-mail: vlasta.jahelkova@seznam.cz

kontakty na kancelář:
tel.: 731 460 103
e-mail: zusmelodie.jahelkova@tiscali.cz

Skype:
zus.melodie

Datová schránka:
3zztds4

ČÚ.: 1161273389/0800

IČO: 25265849


facebook


Školní YouTube kanál:

SOUKROMÁ ZUŠ MELODIE ZÍSKALA OCENĚNÍ „VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY“